Newsflash

Get Hunyuan Xinfa app for iPhone and android

 

Home Videos & Articles
Member's Articles & Videos Print E-mail

Videos in the member's area:

Hunyuan Medicine Essentials with Yaron Seidman, Greece 2014 1:25hrs running time.

Hunyuan Neigong Cultivation with Yaron Seidman

Visit to the Huai Xuan Association

Sun Bin military methods

Huai Xuan master lecture series parts 1-5

Hunyuan Xinfa: Shi Yinfu story parts 2-3

Interview with Huai Xuan master Liu Baigu

Professor Liu Lihong - The importance of Chinese Classics 1-12, San Jose, CA 2008

Professor Liu Lihong - Supporting the Yang 1-7, San Jose, CA 2008

Professor Liu Lihong -  Clinic 1-3, San Jose, CA 2008

Yaron Seidman - Sun Simiao -Great Physicians and the classics -Santa Cruz, CA 2009 1-12

The Making Of Real Fu Zi parts 1-3

An interview with Liu Baigu a 4th generation descendant of Liu Zhitang (Zheng Qinan's teacher) ca. 1:00 hr

Professor Liu Lihong -  On Tai Yang, San Jose, CA 2010 running time 1:18 hours

Professor Liu Lihong -  On  Yang Ming, San Jose, CA 2010 running time 0:28 hours

Professor Liu Lihong -  On Shao Yang, San Jose, CA 2010 running time 0:57 hours

Professor Liu Lihong -  Clinic I, San Jose, CA 2010 running time 1:04 hours

Professor Liu Lihong -  On  Tai Yin, Shao Yin, Jue Yin

Hunyuan cultivation practice, Beijing 2000/ Yaron Seidman & Feng Zhiqiang

Yaron Seidman , School of Classical Chinese Medicine, Portland, OR 2011

Deep in the Classics Parts II (1:19 hours) & III (1:24 hours)

 

Articles in the member's area:

Swine Flu Wen Bing Vs Shang Han - Yaron Seidman (Chinese)

Swine Flu - Wen Bing Vs. Shang Han - Yaron Seidman (English)

Shang Han Lun Commentary - Zhang Zhicong / translated by Yaron Seidman

Infertility Cures, Analysis Of Classical Chinese Medicine Versus Contemporary Approach/ Yaron Seidman

Infertility and Shao Yin - Yaron Seidman (Chinese)

Dao of a Great Physician - Yaron Seidman (English)

Great Physicians- Yaron Seidman (Chinese)

Etymology Of Chinese Characters Part 1 - Yaron Seidman

Etymology Of Chinese Characters Part 2 - Yaron Seidman

Ancient History- Three Monarchs and Five Supremes (San Huang Wu Di)- Yaron Seidman

Records of the Grand Historian/ Si Ma Qian/ Part 1 (Chinese)

Records of the Grand Historian/ Si Ma Qian/ Part 2 (Chinese)

Records of the Grand Historian/ Si Ma Qian/ Part 3 (Chinese)

Records of the Grand Historian/ Si Ma Qian/ Part 4 (Chinese)

Records of the Grand Historian/ Si Ma Qian/ Part 5 (Chinese)

San Zi Jing (Chinese)

Great Xia The First Dynasty Part 1 - Yaron Seidman

Great Xia The First Dynasty Part 2- Yaron Seidman

Shang Yin Dynasty Part 1- Yaron Seidman

Shang Yin Dynasty Part 2 - Yaron Seidman

Zhou Dynasty Part 1- by Rev MacGowan

Zhou Dynasty Part 2- by Rev Faber

The edict of emperor Yongle (1412 AD) to retrieve Buddhist scriptures from Tibet- Translated by Dr Martin

Pilgrimage to Confucius Tomb at the end of 19th Century

Mencius - "Don't Believe The Book" by Yaron Seidman

Life of Confucius

The Numbers 6 and 9 in the Book of Changes- Yaron Seidman

Zheng Meng正蒙 (Correcting Ignorance) by Zhang Zai 張載 (Chinese)

Mencius - 'Complete Heart' Book I Parts 1  - translation and commentary by Yaron Seidman

Mencius - 'Complete Heart' Book I Part 2 - translation and commentary by Yaron Seidman

Mencius - 'Complete Heart' Book II Part 1- translation and commentary by Yaron Seidman

Mencius - 'Complete Heart' Book II Part 2 - translation and commentary by Yaron Seidman

Liu Lihong talks about Gui Zhi Fa Method (translated by Yaron Seidman)

Liu Lihong talks about Si Ni Fa Method (translated by Yaron Seidman)

Following the footsteps of Lu Chonghan Fire Sage and examining Jiang You/ Zhong Ba Fu Zi (translated by Yaron Seidman)

The Last Great Sages: Wu Jutong, Zhang Xichun, Chen Xiuyuan and Zhang Zhicong on the Correct Practice of Chinese Medicine (translation and commentary by Yaron Seidman)

陽尊陰卑- Yang Zun Yin Bei –Yang Respected Yin Inferior/ Dong Zhongshu (translated by Yaron Seidman)

One True Fire Sage by Yaron Seidman

Shang Han Lun Preface Commentary - by Yaron Seidman (Chinese)

Life and Work of Chen Xiuyuan by Yaron Seidman

Shang Han Lun Preface Commentary - by Yaron Seidman (English)

Public Area

*Videos in the public area:

Hunyuan Taijiquan

Hunyuan Xinfa: Shi Yinfu story part 1

Hunyuan Medicine, California State Oriental Medical Association

Feng Zhiqiang and Yaron Seidman Pushing Hands

Hunyuan Breaking the status Que in Chinese medicine / Yaron Seidman

Yaron Seidman , School of Classical Chinese Medicine, Portland, OR 2011

Deep in the Classics Parts I (1:04 hours)

Hunyuan Fang Song Cultivation- Instructional Video / Yaron Seidman

Hunyuan Longevity Massage Cultivation- Instructional Video / Yaron Seidman

Yaron Seidman- Hunyuan & Fire Sage School - Pacific College of Oriental Medicine, New York, 2010

Yaron Seidman - Six Spheres of the Shang Han Lun - Tokyo, Japan 2008 1-2

Yaron Seidman - Infertility and classical views - San Jose, CA 2009
Liu Li Hong public videos on youku.com (Chinese)

The Making Of Real Fu Zi- Part I

*Articles in the Public Area:

Shang Han Lun Historical Synopsis - Yaron Seidman

Hu Yaozhen Five Animals Qigong images

Hu Yaozhen and Hunyuan Origin/ Yaron Seidman

The Life and Work of Liu Yuan 劉沅 - Huai Xuan Series

Shao Yin and Infertility -Yaron Seidman (English)

Shao Yin and Infertility -Yaron Seidman (Chinese)

Liu Lihong talks about Fu Zi (translated by Yaron Seidman)

Sun Simiao a Man of Truth - by Yaron Seidman (includes translation from Qian Jin Yi Fang- Prohibitions for Nurturing Character)

Why Chinese Medicine? An interview with Yaron Seidman

Por qué Medicina China? Una entrevista con Yaron Seidman

Warum Chinesische Medizin? Ein Interview Mit Yaron Seidman

Los últimos grandes sabios por Yaron Seidman

Zhang Zhicong Fu Zi Commentary - Translation by Yaron Seidman

Chinese Medicine in Crisis and The Making of TCM - Heiner Fruehauf